zdjęcie nagłówka cz1zdjęcie nagłówka cz2
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

Zaproszenie

Rady Osiedli Stałego, Podwala, Podłęża

wraz z Zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRNIK” w Jaworznie

zapraszają członków Spółdzielni na

Pozastatutowe konsultacyjne Zebrania Grup Członkowskich.

Wiodącym tematem obrad będzie dyskusja na temat infrastruktury osiedlowej zawarta w Planie remontów na 2015 rok, bieżąca informacja o sytuacji Spółdzielni oraz przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Prosimy wszystkich członków o przybycie na Zebranie.

Czas, miejsce oraz pozostałe szczegóły dotyczące zebrań poszczególnych osiedli znajdują się w poniższych załącznikach:


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Jaworznie oświadcza, iż skład zarządu Spółdzielni stanowią: Prezes Zarządu Ireneusz Guja, Wiceprezes Zarządu Andrzej Zając, Wiceprezes Zarządu Stefania Leks, ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym pod numerem 155948. Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Jednocześnie Spółdzielnia oświadcza, iż wszelkie osoby inne niż wskazane powyżej, podające się za członków zarządu Spółdzielni, nie dysponują mandatem do sprawowania tej funkcji i nie są umocowane do składania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni, jak również nie są upoważnione do zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółdzielni.

Osoby inne niż wskazane wyżej podające się za zarząd Spółdzielni zostały powołane przez wadliwie wybraną radę nadzorczą Spółdzielni, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Spółdzielni obarczonych istotnymi wadami prawnymi wykluczającymi je z obrotu prawnego. Uchwały te zostały podjęte z naruszeniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni. Uchwały te zostały zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.

-------------

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ...pobierz


Sygn. akt II C 496/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR del. Anna Bogaczyk-Żyłka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie, i Kazimierza Gwoździa
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie o stwierdzenie nieważności uchwał
w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie powództwa postanawia: zabezpieczyć roszczenie powodów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie i Kazimierza Gwoździa poprzez:

1/ wstrzymanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014, nr 5/2014, nr 6/2014, nr 7/2014, nr 8/2014, nr 9/2014, nr 10/2014, nr 11/2014, nr 12/2014, nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 16/2014, nr 17/2014, nr 18/2014, nr 19/2014, nr 20/2014, nr 21/2014, nr 22/2014, nr 23/2014, nr 24/2014, nr 25/2014, nr 26/2014, nr 27/2014 oraz poprzez wstrzymanie wykonania uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014 i nr 3/2014,

2/ zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt KA. VIII Ns-Rej. KRS 23364/14/073 do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.


INFORMACJA

Wszystkim lokatorom zainteresowanym wymianą grzejników lub innymi pracami polegającymi na demontażu zestawów grzewczych przypominamy że wszelkie zgody na prowadzenie prac wydawane są z nieprzekraczalnym terminem zakończenia prac – 31 sierpnia 2014r.

Po tym terminie rozpoczną się prace przygotowawcze do sezonu grzewczego jako okresu, w którym warunki atmosferyczne powodować mogą konieczność pilnej dostawy ciepła w celu ogrzewania do obiektów.


Zmiana opłaty za lokal

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie informuje mieszkańców, iż opłata za używanie lokalu mieszkalnego uległa zmianie od 1 lipca 2014r. - więcej informacji w szczegółach poniżej
...szczegóły


ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14
...szczegóły


WALNE 2014 - komunikat

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zostały odwołane. Przyczyną odwołania była troska o prawidłowy jego przebieg i przeciwdziałanie grupie osób niebędących Członkami SM „Górnik”, w większości zamieszkałych na krańcach województwa. Grupa ta podjęła próbę zmanipulowania obrad poprzez legitymowanie się pełnomocnictwami wystawionymi między innymi in blanco. Przy okazji informujemy, że wystawianie pełnomocnictw in blanco jest karalne. Rada Nadzorcza i Zarząd przepraszają za utrudnienia i apelują o zrozumienie podjętych działań, których podstawowym celem jest troska o bezpieczne zamieszkanie i dobro jakim jest Spółdzielnia. Więcej informacji przekażemy w specjalnym wydaniu jednorazowego informatora „Walne 2014”.

Rada Nadzorcza, Zarząd SM „Górnik”


Od 1.10.2013r. niższe opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych


Istnieje możliwość skorzystania przez rodziny wielodzietne z niższych opłat za wywóz odpadów komunalnych. Możliwość taka dotyczy rodzin mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie korekty deklaracji w swojej administracji. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Eksploatacji – tel. 32 615-55-43.


Od 1 kwietnia 2013r.
zostały uruchomione nowe usługi:
e-BOK oraz e-Korespondencja.

...więcej


aktualizacja: 19.09.2014