facebook
zdjęcie nagłówka cz1zdjęcie nagłówka cz2 <
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Jaworznie oświadcza, iż skład zarządu Spółdzielni stanowią: Prezes Zarządu Ireneusz Guja, Wiceprezes Zarządu Andrzej Zając, Wiceprezes Zarządu Stefania Leks, ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym pod numerem 155948. Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Jednocześnie Spółdzielnia oświadcza, iż wszelkie osoby inne niż wskazane powyżej, podające się za członków zarządu Spółdzielni, nie dysponują mandatem do sprawowania tej funkcji i nie są umocowane do składania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni, jak również nie są upoważnione do zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółdzielni.

Osoby inne niż wskazane wyżej podające się za zarząd Spółdzielni zostały powołane przez wadliwie wybraną radę nadzorczą Spółdzielni, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Spółdzielni obarczonych istotnymi wadami prawnymi wykluczającymi je z obrotu prawnego. Uchwały te zostały podjęte z naruszeniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni. Uchwały te zostały zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.

-------------

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ...pobierz


Sygn. akt II C 496/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR del. Anna Bogaczyk-Żyłka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie, i Kazimierza Gwoździa
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie o stwierdzenie nieważności uchwał
w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie powództwa postanawia: zabezpieczyć roszczenie powodów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie i Kazimierza Gwoździa poprzez:

1/ wstrzymanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014, nr 5/2014, nr 6/2014, nr 7/2014, nr 8/2014, nr 9/2014, nr 10/2014, nr 11/2014, nr 12/2014, nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 16/2014, nr 17/2014, nr 18/2014, nr 19/2014, nr 20/2014, nr 21/2014, nr 22/2014, nr 23/2014, nr 24/2014, nr 25/2014, nr 26/2014, nr 27/2014 oraz poprzez wstrzymanie wykonania uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014 i nr 3/2014,

2/ zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt KA. VIII Ns-Rej. KRS 23364/14/073 do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.


Zmiana opłaty za lokal

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Jaworznie informuje mieszkańców, iż opłata za używanie lokalu mieszkalnego uległa zmianie od 1 lipca 2014r. - więcej informacji w szczegółach poniżej
...szczegóły


ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14
...szczegóły


WALNE 2014 - komunikat

Obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” zostały odwołane. Przyczyną odwołania była troska o prawidłowy jego przebieg i przeciwdziałanie grupie osób niebędących Członkami SM „Górnik”, w większości zamieszkałych na krańcach województwa. Grupa ta podjęła próbę zmanipulowania obrad poprzez legitymowanie się pełnomocnictwami wystawionymi między innymi in blanco. Przy okazji informujemy, że wystawianie pełnomocnictw in blanco jest karalne. Rada Nadzorcza i Zarząd przepraszają za utrudnienia i apelują o zrozumienie podjętych działań, których podstawowym celem jest troska o bezpieczne zamieszkanie i dobro jakim jest Spółdzielnia. Więcej informacji przekażemy w specjalnym wydaniu jednorazowego informatora „Walne 2014”.

Rada Nadzorcza, Zarząd SM „Górnik”


Od 1.10.2013r. niższe opłaty za śmieci dla rodzin wielodzietnych


Istnieje możliwość skorzystania przez rodziny wielodzietne z niższych opłat za wywóz odpadów komunalnych. Możliwość taka dotyczy rodzin mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 24 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje.
Osoby zainteresowane proszone są o złożenie korekty deklaracji w swojej administracji. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Eksploatacji – tel. 32 615-55-43.


Od 1 kwietnia 2013r.
zostały uruchomione nowe usługi:
e-BOK oraz e-Korespondencja.

...więcej


aktualizacja: 24.10.2014