facebook
zdjęcie nagłówka
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

OD 1 LUTEGO PODWYŻKA ZA ODPADY KOMUNALNENAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEKSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK LIDEREM SPÓŁDZIELCZOŚCIUWAGA CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

W DNIACH 9,10,11 CZERWCA 2015 ROKU OBRADOWAŁO

WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W JAWORZNIE

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WZ ORAZ WYNIKI GŁOSOWANIA NAD NIMI

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI

W SIEDZIBACH WSZYSTKICH OSIEDLOWYCH ADMINISTRACJI

ORAZ

NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI

ZESTAWIENIE OPUBLIKOWANE ZOSTANIE

W MIESIĘCZNIKU „OSIEDLOWE TO I OWO”


>> Protokół z czynności Kolegium Walnego Zgromadzenia <<


55-LECIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIKWAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 2-14 informuje, że 21.05.2015r. grupa członków Spółdzielni złożyła 9 projektów uchwał do rozpatrzenia na Walnym Zgromadzeniu – 2015.

Z ww. projektami członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się w biurze Zarządu Spółdzielni, w siedzibie administracji osiedlowych. Projekty są również wyłożone na stronie internetowej Spółdzielni.

W załączeniu podajemy uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt:

16¹. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółdzielni i w Regulaminie Rady Nadzorczej – zgłoszone przez członków Spółdzielni.

Pozostałe żądania i wnioski kieruje się do Komisji Uchwał i Wniosków każdej części Walnego Zgromadzenia.

ZARZĄD

...szczegółyWALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Jaworzno, dnia 04.05.2015r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art.39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt 7 Statutu

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie za rok 2014

Zebrania odbędą się w lokalu TAURON WYDOBYCIE S.A. w Jaworznie szyb "Piłsudski"
43-600 Jaworzno przy ul. Krakowskiej 6.

w dniach:

09.06.2015r. - członkowie Osiedle Stałe oraz członkowie oczekujący
10.06.2015r. - członkowie Osiedle Podwale
11.06.2015r. - członkowie Osiedle Podłęże

wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00

Statut Spółdzielni, projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe (bilans) oraz stosowne uchwały jak również wzór pełnomocnictwa oraz jego wymogi formalne rejestracji i stosowania znajdują się do wglądu i zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:

- w biurach poszczególnych Administracji Osiedli,
- u członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, jak również
- na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl).


W związku z tym, iż w programie porządku Obrad Walnego Zgromadzenia znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, informujemy o konieczności zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej (wraz z pisemną zgodą na kandydowanie) w terminie statutowym przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, do siedziby Zarządu Spółdzielni tj. do dnia 22.05.2015r. w godzinach urzędowania sekretariatu Zarządu Spółdzielni.
Formularze zgłoszeń i oświadczenie kandydatów do odbioru w administracjach.

...szczegółyINFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.


SEGREGACJA SIĘ OPŁACA

wyższa stawka za odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie

Nowy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zakłada wprowadzenie nowej wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane selektywnie, w wysokości 23 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” we wszystkich nieruchomościach odpady komunalne zbierane są przez mieszkańców w sposób selektywny, czyli w dalszym ciągu zgodnie z projektem nowej uchwały będzie obowiązywała opłata 11 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

UWAGA!

W przypadku kiedy kontrola przez pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych stanowisk kontenerowych wykaże iż odpady przez mieszkańców zbierane są w sposób nieselektywny, nieruchomość zostanie obciążona stawką wyższą czyli 23 zł miesięcznie od mieszkańca. Nieuczciwi będą musieli płacić drożej!!!

Sesja Rady Miejskiej, na której zostaną zatwierdzone między innymi uchwały dotyczące gospodarki odpadami zwołana jest na 26 III 2015r., a projekty uchwał Rady Miejskiej są dostępne poniżej.

>>Porządek sesji zwołanej na dzień 26 marca 2015 r.<<Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Jaworznie oświadcza, iż skład zarządu Spółdzielni stanowią: Prezes Zarządu Ireneusz Guja, Wiceprezes Zarządu Andrzej Zając, Wiceprezes Zarządu Stefania Leks, ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym pod numerem 155948. Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Jednocześnie Spółdzielnia oświadcza, iż wszelkie osoby inne niż wskazane powyżej, podające się za członków zarządu Spółdzielni, nie dysponują mandatem do sprawowania tej funkcji i nie są umocowane do składania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni, jak również nie są upoważnione do zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółdzielni.

Osoby inne niż wskazane wyżej podające się za zarząd Spółdzielni zostały powołane przez wadliwie wybraną radę nadzorczą Spółdzielni, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Spółdzielni obarczonych istotnymi wadami prawnymi wykluczającymi je z obrotu prawnego. Uchwały te zostały podjęte z naruszeniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni. Uchwały te zostały zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.

-------------

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ...pobierz


Sygn. akt II C 496/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR del. Anna Bogaczyk-Żyłka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie, i Kazimierza Gwoździa
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie o stwierdzenie nieważności uchwał
w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie powództwa postanawia: zabezpieczyć roszczenie powodów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie i Kazimierza Gwoździa poprzez:

1/ wstrzymanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014, nr 5/2014, nr 6/2014, nr 7/2014, nr 8/2014, nr 9/2014, nr 10/2014, nr 11/2014, nr 12/2014, nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 16/2014, nr 17/2014, nr 18/2014, nr 19/2014, nr 20/2014, nr 21/2014, nr 22/2014, nr 23/2014, nr 24/2014, nr 25/2014, nr 26/2014, nr 27/2014 oraz poprzez wstrzymanie wykonania uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014 i nr 3/2014,

2/ zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt KA. VIII Ns-Rej. KRS 23364/14/073 do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.


ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14
...szczegóły


aktualizacja: 06.08.2015