facebook
zdjęcie nagłówka
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

OGŁOSZENIE


Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie podjęła 21.04.2016r. Uchwałę Nr 84/9/2016 w sprawie współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie z organami Gminy Miasta Jaworzna w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr 84/9/2016
Pismo do I Zastępcy Prezydenta Miasta JaworznaOGŁOSZENIE


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" zawiadamia, iż Zarząd Spółdzielni w dniu 19.04.2016r. podjął uchwałę nr 339/16/2016 o wykreśleniu kandydatów na członków zarejestrowanych w tut. Spółdzielni (w okresie XII 1965r. - XII 1982r.) na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lutego 2015r. o sygn. akt K 60/13.

WALNE ZGROMADZENIE

ZAWIADOMIENIE

Jaworzno, dnia 18.04.2016r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie przy Al. Tysiąclecia 2-14 działając na podstawie art.39 § 1 ustawy Prawo Spółdzielcze i § 95 ust.1 pkt 7 Statutu

zwołuje

Walne Zgromadzenie Członków

Spółdzielni Mieszkaniowej "GÓRNIK" w Jaworznie

Zebrania odbędą się w lokalu TAURON WYDOBYCIE S.A. w Jaworznie szyb "Piłsudski"
43-600 Jaworzno przy ul. Krakowskiej 6.

w dniach:

31.05.2016r. - członkowie Osiedle Stałe oraz członkowie oczekujący
01.06.2016r. - członkowie Osiedle Podwale
02.06.2016r. - członkowie Osiedle Podłęże

wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 17.00

Statut Spółdzielni, projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach, sprawozdanie Rady Nadzorczej, sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe (bilans) oraz stosowne uchwały znajdują się do wglądu i zapoznania się przez Członków Spółdzielni w siedzibie Zarządu Spółdzielni od dnia 02.05.2016r.


Ponadto całość ww. dokumentacji dostępna jest:
- w biurach poszczególnych Administracji Osiedli,
- u członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli, jak również
- na stronie internetowej Spółdzielni (www.smgornik-j.pl).

W związku z tym, iż w programie porządku Obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się punkty o wyborze członków Rady Osiedla Stałego, Rady Osiedla Podwale i Rady Osiedla Podłęże oraz Delegata na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i dwóch Przedstawicieli na Zjazd branżowy przed V Kongresem Spółdzielczości - informujemy o konieczności zgłaszania kandydatów na członków Rady Osiedla Stałego, Rady Osiedla Podwale i Rady Osiedla Podłęże, kandydatów na Delegata na Zjazd RZRSM i na dwóch Przedstawicieli Zjazd branżowy (wszyscy wraz z pisemną zgodą na kandydowanie) w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, do siedziby Zarządu Spółdzielni.
Formularze zgłoszeń i oświadczenie kandydatów do odbioru w administracjach.

Informujemy, że porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostanie umieszczony na klatkach schodowych zgodnie ze Statutem Spółdzielni tj. co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.


OD 1 LUTEGO PODWYŻKA ZA ODPADY KOMUNALNENAJPIĘKNIEJSZY BALKON I OGRÓDEKSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA GÓRNIK LIDEREM SPÓŁDZIELCZOŚCIWAŻNE OSTRZEŻENIE

W związku z pojawiającymi się fałszywymi osobami podającymi się za pracowników firmy ubezpieczeniowej UNIQA lub za pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” informujemy, że ani firma ubezpieczeniowa UNIQA ani Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” nie prowadzi żadnej akcji ubezpieczeniowej wśród mieszkańców.
Prosimy o zachowanie ostrożności. W razie wątpliwości prosimy upewnić się poprzez kontakt ze SM „Górnik” (tel. 32 615-57-65) lub z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA (tel. 32 752-13-31).


INFORMACJA

Interwencje, zgłoszenia itp. kierowane drogą elektroniczną prosimy przesyłać na e-maila: sekretariat@smgornik-j.pl, ponieważ wszelkie dokumenty są rejestrowane w siedzibie Zarządu SM "Górnik" w Jaworznie.Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Jaworznie oświadcza, iż skład zarządu Spółdzielni stanowią: Prezes Zarządu Ireneusz Guja, Wiceprezes Zarządu Andrzej Zając, Wiceprezes Zarządu Stefania Leks, ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym pod numerem 155948. Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Jednocześnie Spółdzielnia oświadcza, iż wszelkie osoby inne niż wskazane powyżej, podające się za członków zarządu Spółdzielni, nie dysponują mandatem do sprawowania tej funkcji i nie są umocowane do składania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni, jak również nie są upoważnione do zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółdzielni.

Osoby inne niż wskazane wyżej podające się za zarząd Spółdzielni zostały powołane przez wadliwie wybraną radę nadzorczą Spółdzielni, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Spółdzielni obarczonych istotnymi wadami prawnymi wykluczającymi je z obrotu prawnego. Uchwały te zostały podjęte z naruszeniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni. Uchwały te zostały zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.

-------------

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ...pobierz


Sygn. akt II C 496/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR del. Anna Bogaczyk-Żyłka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie, i Kazimierza Gwoździa
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie o stwierdzenie nieważności uchwał
w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie powództwa postanawia: zabezpieczyć roszczenie powodów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie i Kazimierza Gwoździa poprzez:

1/ wstrzymanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014, nr 5/2014, nr 6/2014, nr 7/2014, nr 8/2014, nr 9/2014, nr 10/2014, nr 11/2014, nr 12/2014, nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 16/2014, nr 17/2014, nr 18/2014, nr 19/2014, nr 20/2014, nr 21/2014, nr 22/2014, nr 23/2014, nr 24/2014, nr 25/2014, nr 26/2014, nr 27/2014 oraz poprzez wstrzymanie wykonania uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014 i nr 3/2014,

2/ zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt KA. VIII Ns-Rej. KRS 23364/14/073 do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.


ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14
...szczegóły


aktualizacja: 06.08.2015