facebook
zdjęcie nagłówka cz1zdjęcie nagłówka cz2
nagtresc

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GÓRNIK" w JAWORZNIE

SZANOWNI PAŃSTWO!

Mamy przyjemność Państwa poinformować, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Górnik" przystąpiła do konkursu "Podwórko Nivea".

...szczegóły


INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że z powodu modernizacji od dnia 7 kwietnia 2015r. PKO Bank Polski Oddział 2 w Jaworznie będzie nieczynny do momentu zakończenia prac.

...szczegóły


SEGREGACJA SIĘ OPŁACA

wyższa stawka za odpady komunalne, które nie są zbierane selektywnie

Nowy projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, zakłada wprowadzenie nowej wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane selektywnie, w wysokości 23 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

W zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” we wszystkich nieruchomościach odpady komunalne zbierane są przez mieszkańców w sposób selektywny, czyli w dalszym ciągu zgodnie z projektem nowej uchwały będzie obowiązywała opłata 11 zł miesięcznie od każdego mieszkańca.

UWAGA!

W przypadku kiedy kontrola przez pracowników Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych stanowisk kontenerowych wykaże iż odpady przez mieszkańców zbierane są w sposób nieselektywny, nieruchomość zostanie obciążona stawką wyższą czyli 23 zł miesięcznie od mieszkańca. Nieuczciwi będą musieli płacić drożej!!!

Sesja Rady Miejskiej, na której zostaną zatwierdzone między innymi uchwały dotyczące gospodarki odpadami zwołana jest na 26 III 2015r., a projekty uchwał Rady Miejskiej są dostępne poniżej.

>>Porządek sesji zwołanej na dzień 26 marca 2015 r.<<


Ważne dla rodzin wielodzietnych

W związku z obowiązującą od 1 lutego 2015 roku zmianą przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2015 roku)
traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty.

Rodziny wielodzietne, które do tej pory dokonywały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 8 złotych za osobę od dnia 1 lutego 2015 roku zobowiązane są płacić
11 złotych.

Bliższych informacji udziela Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie Działu Gospodarki Odpadami MZNK w Jaworznie, pod numerami telefonów: (32) 745 10 61, (32) 745 10 63, (32) 745 10 65, (32) 745 10 66, e-mail: odpady@mznk.jaworzno.pl  lub osobiście na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5 od poniedziałku do środy oraz w piątek w godz. 7:00 – 15:00, czwartek w godzinach 7:00 – 17:00.


UWAGA CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

W DNIACH 8,9,10 GRUDNIA 2014 ROKU OBRADOWAŁO

- Film nr 1

- Film nr 2


WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "GÓRNIK" W JAWORZNIE

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA WZ ORAZ WYNIKI GŁOSOWANIA NAD NIMI

ZNAJDUJĄ SIĘ W ZARZĄDZIE SPÓŁDZIELNI

W SIEDZIBACH WSZYSTKICH OSIEDLOWYCH ADMINISTRACJI
ORAZ
NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁDZIELNI


ZESTAWIENIE OPUBLIKOWANE ZOSTANIE W MISIĘCZNIKU "OSIEDLOWE TO I OWO">> Wykaz uchwał podjętych na WZ oraz wyniki głosowania


Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "GÓRNIK" w Jaworznie oświadcza, iż skład zarządu Spółdzielni stanowią: Prezes Zarządu Ireneusz Guja, Wiceprezes Zarządu Andrzej Zając, Wiceprezes Zarządu Stefania Leks, ujawnieni w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym pod numerem 155948. Zgodnie z art. 17 ust 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przyjmuje się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Jednocześnie Spółdzielnia oświadcza, iż wszelkie osoby inne niż wskazane powyżej, podające się za członków zarządu Spółdzielni, nie dysponują mandatem do sprawowania tej funkcji i nie są umocowane do składania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do przyjmowania oświadczeń w imieniu Spółdzielni, ani do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółdzielni, jak również nie są upoważnione do zarządzania i rozporządzania majątkiem Spółdzielni.

Osoby inne niż wskazane wyżej podające się za zarząd Spółdzielni zostały powołane przez wadliwie wybraną radę nadzorczą Spółdzielni, na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Spółdzielni obarczonych istotnymi wadami prawnymi wykluczającymi je z obrotu prawnego. Uchwały te zostały podjęte z naruszeniem ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz Statutu Spółdzielni. Uchwały te zostały zaskarżone do Sądu Okręgowego w Katowicach.

-------------

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego ...pobierz


Sygn. akt II C 496/14

POSTANOWIENIE

Dnia 29 lipca 2014r.

Sąd Okręgowy w Katowicach II Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR del. Anna Bogaczyk-Żyłka
po rozpoznaniu w dniu 29 lipca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie, i Kazimierza Gwoździa
przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie o stwierdzenie nieważności uchwał
w przedmiocie wniosku powodów o zabezpieczenie powództwa postanawia: zabezpieczyć roszczenie powodów Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie i Kazimierza Gwoździa poprzez:

1/ wstrzymanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014, nr 5/2014, nr 6/2014, nr 7/2014, nr 8/2014, nr 9/2014, nr 10/2014, nr 11/2014, nr 12/2014, nr 13/2014, nr 14/2014, nr 15/2014, nr 16/2014, nr 17/2014, nr 18/2014, nr 19/2014, nr 20/2014, nr 21/2014, nr 22/2014, nr 23/2014, nr 24/2014, nr 25/2014, nr 26/2014, nr 27/2014 oraz poprzez wstrzymanie wykonania uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik" w Jaworznie nr 1/2014, nr 2/2014 i nr 3/2014,

2/ zawieszenie postępowania rejestrowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod sygn. akt KA. VIII Ns-Rej. KRS 23364/14/073 do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania.


ZAWIADOMIENIE
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej
w Jaworznie ul. Inwalidów Wojennych 14
...szczegóły


aktualizacja: 13.03.2015